fbpx

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Με τον Νόμο 3851/2010 τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη των Μικρών Ανεμογγενητριών στην Ελλάδα με τον οποίο:
• προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
• οι επενδυτές απαλλάχθηκαν από τις αποφάσεις εξαίρεσης,
• διαμορφώθηκε ειδικό τιμολόγιο των 0,25 €/kWh για ανεμογεννήτριες < των 50kWp
• οι επενδυτές απαλλάχθηκαν από την ανάγκη εκπόνησης αιολικών μετρήσεων σε επίπεδο αδειοδότησης.

Αδειοδότηση

Οι αιολικές εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος έως 100 kW έχουν απαλλαχθεί από την υποχρέωση έκδοσης:
• απόφασης εξαίρεσης
• άδειας παραγωγής (Παρ. 4δ, Άρ. 4, ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με τη Παρ. 12, Άρ. 2 του ν.3851/2010) και
• αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (Παρ. 8, Άρ. 8 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13, Άρ. 8 του ν.3851/2010).

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτούνται τα κριτήρια αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως η προσκόμιση ανεμολογικών δεδομένων από πιστοποιημένο φορέα.
Επιπλέον δεν εκδίδεται πια καμιά διοικητική πράξη και η αδειοδότησή τους γίνεται από τη Δ.Ε.Η.

Παρακάτω αναλύεται το διάγραμμα για την πορεία των σχετικών αιτήσεων:

Εγγραφα / Δικαιολογητικά

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου είναι τα ακόλουθα:
1. Συμπλήρωση του εντύπου του παραρτήματος της ΥΑ13310 / 2007 (http://www.2en.gr/pdf-word/YA_13310_2007.pdf)
2. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου (1:5000 ΓΥΣ) με σημειωμένη τη θέση εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ87
3. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης
4. Τεχνική περιγραφή του βασικού εξοπλισμού της επένδυσης
(σχέδια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σχέδια βάσης, Μ/Σ Ανύψωσης, Τεχνική έκθεση)
5. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα του σταθμού (Θα παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης, οι μονάδες παραγωγής με διακριτή αρίθμηση, οι Μ/Σ ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και προστασίας)
6. Τεχνικά εγχειρίδια & πιστοποιήσεις εξοπλισμού

Ο φάκελος συμπληρώνεται αργότερα με:

• Για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια, αλλά Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας (Ν.3851/2010, αρθ.9, §8), κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών Διατάξεων

• Απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση ΕΠΟ. Αυτή εκδίδεται από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας θεωρείται αυτή χορηγηθείσα (Ν.3851, αρθ.3). Για την απόδειξη της άπρακτης παρέλευσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει στα επόμενα στάδια να προσκομίζει σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας, ή εναλλακτικά, αντίγραφο του αιτήματός του με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσής του, μαζί με υπεύθυνη δήλωση για την παρέλευση του 20ημέρου χωρίς έκδοση ούτε απαλλαγής, ούτε αρνητικής απόφασης.. Όλες οι ανεμογεννήτριες ανεξαρτήτως ισχύος υπόκεινται σε διαδικασία Ε.Π.Ο. όταν:

– εγκαθίστανται σε γήπεδα που βρίσκονται σε οριοθετημένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή

– γειτονιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, με σταθμό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει το όριο των 20KW

Κατά το νόμο, ο τίτλος κυριότητας και η έγκριση της Πολεοδομίας, δεν απαιτούνται για την έκδοση της προσφοράς σύνδεσης με τη ΔΕΗ, αλλά απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης η οποία ακολουθεί της προσφοράς σύνδεσης.
Εφόσον απαιτείται, πρέπει να ζητηθεί η έκδοση Άδειας Επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση ή γενικά των αναγκαίων αδειών για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκατάστασης.

Δεν απαιτείται ΕΠΟ αλλά ούτε και απαλλαγή για ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. κτλ), ή πάνω σε κτίρια και άλλες δομικές κατασκευές.Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα ή έγγραφο προσφοράς σύνδεσης απ’ όπου να προκύπτει σαφώς η εγκατάσταση σε υποδοχέα ή πάνω σε κτίριο αντίστοιχα.
Δεν απαιτείται Άδεια Εγκατάστασης

Απαιτείται Σύμβαση Σύνδεσης

Πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΣΜΗΕ), ο οποίος και θεωρεί τα τοπογραφικά διαγράμματα αποτύπωσης του τρόπου σύνδεσης. Ο Διαχειριστής χορηγεί Προσφορά Σύνδεσης, αρχικά μη-δεσμευτική, η οποία οριστικοποιείται και καθίσταται δεσμευτική με το πέρας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται.

Απαιτείται Σύμβαση Αγοραπωλησίας

Δεν απαιτείται Δοκιμαστική Λειτουργία

Δεν απαιτείται Άδεια Λειτουργίας

elGreek

Υποστήριξη : Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη | Κατασκευή Eshop | Προώθηση ιστοσελίδων